PRIVACYBELEID ONDER GDPR (AVG) WETGEVING


Jouw vertrouwen in ons is de grootste zorg van Beinand (hierna genoemd “Beinand”, “wij” of “ons”). Jouw privacy komt op de eerste plaats. Deze privacy verklaring is van toepassing op 1) onze website beinand.be (hierna genoemd de “Website”) en 2) op alle (commerciële) relaties tussen Beinand en haar klanten, prospecten en zakenpartners.

Beinand tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met enerzijds de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en anderzijds de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als GDPR.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Beinand verzamelt, alsook de wijze waarop Beinand deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het bezoeken van de website, het invullen van online formulieren, alsook het contact opnemen als gevolg van de website van Beinand impliceert jouw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van jouw persoonsgegevens of e-mail bevestiging) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Beinand kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Beinand

Beinand verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal Beinand, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website, alsook wat jouw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Beinand toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met Beinand
 • Bezoek van de website
 • Het invullen van contact -en andere formulieren
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website)
 • Correspondentie met en uitgaande van Beinand
 • Het meedelen aan Beinand van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • Het aanvragen van een offerte
 • Het opmaken van een dossier aan de hand van een coaching of begeleidingstraject

De door Beinand verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Beinand kan gebruik maken van jouw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Beinand
 • Het leveren van de diensten van Beinand
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van jouw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Beinand zal jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Beinand en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management).

Indien het noodzakelijk is dat Beinand in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om jouw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Beinand jouw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten 1) wanneer Beinand hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en 2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is 1) door de wet of 2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Beinand jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Jouw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op jouw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met caroline@beinand.be over:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Beinand mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen per mail. Bovendien kunt u steeds jouw persoonsgegevens updaten, wijzigen en/of verifiëren.Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Beinand.

Beveiliging persoonsgegevens

Beinand verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1) ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook 2) verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens.

Update Privacy Verklaring

Beinand is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Beinand verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Contact opnemen

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Beinand jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 1. Via e-mail: caroline@beinand.be
 2. Via de post: Caroline Decraecker – Beinand – Hoogstraat 53 – 3740 Bilzen